• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Endring av elevstatus fra full- til deltidselev

Viktig informasjon

Ved overgang fra fulltids- til deltidselev skal det ligge tungtveiende grunner bak.

 

Vedtak om inntak til videregående opplæring er et enkeltvedtak.

Det vises til forskrift til Opplæringslova § 6-5 og kan påklages etter Forvaltningslovens regler.

 

Dersom en elev ønsker å endre status fra fulltidselev til deltidselev må det søkes om dette. Det må dokumenteres tungtveiende grunner for å få endret elevstatus. Dokumentasjon må legges ved søknaden. Søknaden fra eleven danner da grunnlag for nytt enkeltvedtak. Inntil nytt enkeltvedtak er fattet opprettholdes elevens status som fulltidselev. Som en følge av dette må eleven møte opp til undervisning i fag. Elev som ikke møter til undervisning i faget får vurderingen «Ikke vurdert».

 

Utdanningsdirektoratets holdning er at elever i den videregående skolen ikke kan melde seg av fag når eleven har takket ja til plassen, jfr. ordlyden i forskriftens § 6-5 «Fulltidselev er ein elev som er teken inn til eit fullstendig utdanningsprogram på Vg1 eller eit fullstendig programområde på Vg2 eller Vg3». Inntak til videregående opplæring er et vedtak om status som fulltidselev.

 

Det følger videre av forskriftens § 3-27, 3. ledd at personer som har elevstatus i et fag ved fristen for oppmelding til privatisteksamen ikke kan melde seg som privatist til eksamen i faget i samme eksamens-periode. Elev som ønsker å ta et fag som privatist må - med mindre det er et fag som tas i tillegg til ordinært timetall - i så tilfelle søke skolen ved rektor om å bli deltidselev. Det er med andre ord ikke mulig å være elev og privatist i samme fag samtidig.

 

Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling av læreplass, Nordland fylkeskommune:

 § 3. Fulltidselev og deltidselev

«Når en elev er tatt inn som fulltidselev, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-5, skal det tungtveiende grunner til for å få endret status til deltidselev. Med tungtveiende grunner menes beståtte fag, omsorgsansvar, fysisk og psykisk sykdom eller lignende. Det er eleven som må dokumentere at vilkårene oppfylles.

Det delegeres til rektor å fatte vedtak om overgang fra fulltidselev til deltidselev etter at eleven er tatt inn som fulltidselev. Begrunnet søknad med dokumentasjon sendes rektor på den skolen eleven er tatt inn.»

Vennligst vent...

Loader